Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://velgo.cz.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pohřební služba Velgo jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a od 25.5.2018 ve smyslu Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále je „GDPR) bude poskytnuté osobní údaje Objednavatele, jako subjektu údajů (dále jen „osobní údaje), a údaje o zemřelém, obsažené v uzavírané objednávce, zpracovávat za účelem evidence pohřbení a plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je § 5 odst. 2 písm. a), b), e) a g) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, po 25.5.2018 článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR. Jedná se o zákonný důvod zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy (přehled o provedení smlouvy), pro umožnění kontroly orgánem veřejné moci zaměřené na dodržování pravidel stanovených obecně závaznými předpisy pro pohřebnictví a návazně na to pro účely doložení řádného splnění smlouvy.

Dále může pohřební služba Velgo zpracovávat osobní údaje uvedené v objednávce pouze v rámci ostatních záležitostí plnění ze smlouvy, popř. k vymáhání pohledávek pohřební služby Velgo vůči Objednavateli plynoucích z této smlouvy a jejího případného porušení a dále v těch případech, kdy mu to výslovně ukládá právní řád České republiky.
Objednavatel svým podpisem objednávky uděluje souhlas pohřební službě Velgo s těmito obchodními podmínkami, aby byly způsobem výše uvedeným zveřejněny údaje o jménu, příjmení, roku narození a bydlišti zemřelého a datu, čase a místě obřadu. Údaje o zemřelém bude pohřební služba Velgo zpracovávat z důvodů totožných, jak je uvedeno u osobních údajů, a to totožným způsobem.

Objednavatel má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (nebude-li ohrožen nebo znemožněn zákonný důvod zpracování osobních údajů), stejně jako má právo požadovat omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. U údajů o zemřelém má Objednavatel práva obdobná jako v předchozí větě, s totožnými omezeními. Objednavatel je oprávněn podat podnět či stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zveřejněním smutečního oznámení

Svým podpisem udělujete souhlas se zveřejněním smutečního oznámení pohřební službě Velgo za účelem informování veřejnosti o úmrtí zemřelého za podmínek uvedených níže.

Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Správce osobních údajů: Pohřební služba Velgo, IČO: 72431067, Hradišťská 88, 686 03 Staré Město

Typ údajů: Smuteční oznámení s údaji na něm uvedeném.

Účel zpracování: Smuteční oznámení bude vystaveno v tištěné podobě (výloha pohřební služby Velgo, případně vývěsky k tomuto účelu určené) a elektronické podobě (stránky pohřební služby Velgo – www.velgo.cz a dále sociální sítě) za účelem informovaní veřejnosti o úmrtí zesnulého.

Právní základ zpracování: Na základě souhlasu objednavatele posledního rozloučení se zesnulým.

Doba zpracování: Po dobu trvání souhlasu

Odvolání souhlasu: Souhlas je kdykoliv možné svobodně odvolat.